CZASOWNIK "TO BE"(BYĆ)


 • Odmiana czasownika "to be" w formie prezentacji

Verb "TO BE"

 • Ćwiczenia interaktywne - interactive exercises

positive - twierdzenia

positive, negative - twiedzenia, przeczenia

positive negative, questions - twierdzenia, przeczenia, pytania

questions - pytania

 • GRY z czasownikiem "TO BE"

**GAMES with verb "to be"**


CZASOWNIK "HAVE GOT" (MIEĆ)
 • Odmiana czasownika "have got" w formie prezentacji

Verb "HAVE GOT"

 • Ćwiczenia interaktywne - interactive exercises

positive - twierdzenia

positive, negative - twierdzenia, przeczenia

positive, negative, questions - twierdzenia, przeczenia, pytania


 • GRY z czasownikiem "HAVE GOT"
Games with verb "have got"


CZASOWNIK "CAN" (MÓC, UMIEĆ, POTRAFIĆ)Czasownik CAN w twierdzeniach, przeczeniach i pytaniach

Most important information in Polish najważniejsze informacje w j.polskim

CAN - Songpiosenka

CAN - fun animation zabawna animacja

CAN - interactive exercisesćwiczenia interaktywne


 • GRA z czasownikiem "CAN"

Catapult game - gra katapulta


ZAIMKI WSKAZUJĄCE -

THIS, THAT, THESE, THOSEImportant information in Polish ważne informacje w jpolskim

Online presentation with examples prezentacja online z przykładami

Nice exercises

Easy exercises

PRESENT SIMPLE • Podstawowe informacje o czasie present simple w formie prezentacji PowerPoint • Ćwiczenia w formie prezentacji PowerPoint • Dla bardziej zainteresowanych rozszerzona wersja w formie online

More about present simple

 • PRESENT SIMPLE GAMES AND ACTIVITIES - gry i interaktywne ćwiczenia

teacher invadors
basketball game
different exercises to practise present simplePRESENT CONTINUOUS • Podstawowe informacje o czasie present continuous w formie prezentacji PowerPoint • Ćwiczenia w formie prezentacji PowerPoint • Dla bardziej zainteresowanych rozszerzona wersja w formie online

More about present continuous

 • PRESENT CONTINUOUS GAMES AND ACTIVITIES - gry i interaktywne ćwiczenia

pirate-board game
different exercises to practise present continuous
different interactive exercises


PAST SIMPLE • Podstawowe informacje o czasie past simple z ćwiczeniami w formie prezentacji PowerPoint • Ćwiczenia w formie prezentacji PowerPoint


 • Dla bardziej zainteresowanych rozszerzona wersja w formie online

More about past simple

  • PAST SIMPLE GAMES AND ACTIVITIES - gry i interaktywne ćwiczenia

irregular past quiz show
irregular verbs - matching
different exercises to practise past simple
STOPNIOWANIE PRZYMIOTNIKÓW - Comperative and superlative of adjectives • Podstawowe informacje o sposobach stopniowania przymiotników w formie prezentacji PowerPoint • Stopniowanie przymiotników jednosylabowych

Dodajemy "er" i "est".
tall → taller →the tallest
wysoki → wyższy → najwyższy
quick → quicker → the quickest
szybki → szybszy → najszybszy

 • Stopniowanie przymiotników dwusylabowych zakończonych na "y"

happy → happier → the happiest
szczęśliwy → szczęśliwszy → najszczęśliwszy
easy → easier → the easiest
łatwy → łatwiejszy → najłatwiejszy

 • Stopniowanie przymiotników o trzech i więcej sylabach:

Dodajemy "more" i "the most" przed przymiotnikiem

dangerous → more dangerous → (the) most dangerous
niebezpieczny → bardziej niebezpieczny → najbardziej niebezpieczny
intelligent → more intelligent → (the) most intelligent
inteligentny → bardziej inteligentny → najbardziej inteligentny

 • Niektóre przymiotniki również stopniujemy dodając "more" oraz "most":
careful → more careful → (the) most careful
ostrożny → ostrożniejszy → najostrożniejszy
famous → more famous → (the) most famous
sławny → sławniejszy → najsławniejszy

 • Niektóre przymiotniki dwusylabowe mogą być stopniowane przez dodanie końcówek "er" i "est", jak i słów "more", "most", np.:
common, cruel, gentle, handsome, likely, mature, narrow, obscure, pleasant, polite, remote, shallow, simple, stupid, subtle.

 • Stopniowanie nieregularne

good → better → (the) best
dobry → lepszy → najlepszy
bad → worse → (the) worst
zły → gorszy → najgorszy
little → less → (the) least
mały → mniejszy → najmniejszy
ill → worse → (the) worst
chory → bardziej chory → najbardziej chory


 • ‍TO SAMO TROCHĘ INACZEJ :)


Filmik

(W filmiku jest kilka błędów - zadanie dla chętnych: popraw błędy :)

Ćwiczenia - Exercises
1. Przestopniuj przymiotniki

2. Przymiotniki

3. Uzupełnij zdania


GREAT LANGUAGE GAMES- ŚWIETNE GRY JĘZYKOWE


funny games for students